INFORMACJE DLA DŁUŻNIKÓW

Podstawowe akty prawne:


- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (uoksie) ze zm. - tekst jednolity Dz.U.06.167.1191;
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (kpc) ze zm. - Dz.U.64.43.296


 

Podstawowe informacje dla dłużników:- kwota wolna od zajęcia w sprawach innych niż alimentacyjne w 2013r.: 1.600,00 zł brutto/miesięcznie,

- maksymalne potrącenie z wynagrodzenia:

a) w sprawach KM/KMS (inne niż alimentacyjne) - 1/2 z zachowaniem w/w kwoty wolnej od zajęcia,
b) w sprawach KMP (alimentacyjne) - 3/5 wynagrodzenia netto (bez kwoty wolnej),

- maksymalne potrącenie z wierzytelności innych niż na podstawie umowy o pracę (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne) - 100%,

- koszty egzekucyjne to suma wydatków gotówkowych i opłat (stosunkowej lub/i stałej) obciążających dłużnika egzekwowanego,

- opłata stosunkowa (tzw. koszty komornicze) - 15% (stawka podstawowa) i 8% (stawka obniżona w przypadku wyegzekwowania należności z zajęcia wynagrodzenia za pracę bądź rachunku bankowego) od kwoty wyegzekwowanej na rzecz wierzyciela (do kwoty wyegzekwowanej stanowiącej podstawę naliczenia opłaty stosunkowej nie wlicza się kosztu zastępstwa prawnego wierzyciela w egzekucji i zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe),

- oprócz w/w opłaty stosunkowej dłużnika obciążają wydatki gotówkowe (np. dojazd, korespondencja, koszty zapytań i inne wskazane w art. 39 uoksie),

- minimalna opłata stosunkowa: 271,67 zł (1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. wynosi: 2.716,71 zł, na podst. obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2010r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 26 lutego 2010 Nr 10 poz. 104 w zw. z art. 33 uoksie),

- maksymalna opłata stosunkowa: 81.501,30 zł (30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ulega zmniejszeniu do 10-krotności przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę bądź rachunku bankowego),

- dłużnik ma obowiązek w terminie 7 dni zawiadomić komornika o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc (art.761 par.3 kpc) pod rygorem grzywny do pięciuset złotych (art. 762 par.1 kpc), 

- przesyłkę pocztową nie odebraną a podwójnie awizowaną załącza się do akt postępowania egzekucyjnego ze skutkiem doręczenia,

- wniesienie skargi na czynność komornika w trybie art. 767 kpc nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 767 tiret 2 par.2 kpc).