INFORMACJE DLA WIERZYCIELI

Podstawowe akty prawne:


- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (uoksie) ze zm. - tekst jednolity Dz.U.06.167.1191;
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (kpc) ze zm. - Dz.U.64.43.296Podstawowe informacje dla wierzycieli:


- rewirem tutejszego komornika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łomży
- Komornik Sądowy może działać z wyboru wierzyciela poza obszarem swojego rewiru komorniczego,

- na podstawie art.8 ust. 5 uoksie wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości) poprzez złożenie stosownego oświadczenia we wniosku egzekucyjnym,

- komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania do którego jest właściwy zgodnie z przepisami kpc (właściwość miejscowa wg miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika lub położenia nieruchomości),

- komornik wybrany przez wierzyciela w trybie art. 8 ust.5 uoksie może odmówić przyjęcia wniosku gdy przeprowadzenie czynności wiąże się z wykroczeniem poza granice "własnego" sądu apelacyjnego (na podstawie wyroku TK z 14 maja 2009r., sygn. akt K 21/08),

- koszty działalności wybranego komornika poza jego rewirem (obszar właściwości sądu rejonowego przy którym komornik działa) w postaci dojazdu, diet, transportu specjalistycznego, ewentualnych noclegów itp. ponosi wierzyciel bez możliwości obciążenia nimi dłużnika nawet w przypadku gdy korzysta on ze zwolnienia od kosztów sądowych (z uwagi na ekonomikę postępowania egzekucja "z wyboru" winna ograniczać się do: wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i rachunku bankowego dłużnika),

- we wniosku egzekucyjnym należy rodzajowo wskazać sposoby egzekucji (np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunku bankowego, nieruchomości, świadczenia ZUS/KRUS itp.) gdyż komornik związany jest wnioskiem wierzyciela i nie może z własnej inicjatywy rozszerzyć zakresu prowadzonego postępowania,

- w toku postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien współdziałać z komornikiem poprzez konkretne wskazanie składników majątku dłużnika zapewniających skuteczne przeprowadzenie egzekucji (zakład pracy, bank, dane pojazdów, adres i nr KW nieruchomości itp.),

- jeżeli wierzyciel nie jest w stanie wskazać w/w składników może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem (na podstawie art.797 prim kpc, opłata z art. 53a uoksie - 59,49 zł),

- w ramach zleconego poszukiwania majątku komornik dokonuje zapytań w trybie art. 761 kpc i art. 2 ust.5 uoksie,

- na pokrycie kosztów uzyskania informacji, korespondencję (poza zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji) i dojazd na miejsce czynności (wg stawki 0,8358 zł/km) komornik żąda od wierzyciela uiszczenia stosownych zaliczek, 

- uiszczone przez wierzyciela zaliczki na wydatki gotówkowe podlegają doliczeniu do egzekwowanego roszczenia i zwracane są w pierwszej kolejności z wyegzekwowanych od dłużnika kwot,

- koszty bezskutecznego postępowania (wydatki gotówkowe), które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela i jest on obowiązany do ich pokrycia na wezwanie komornika także ponad uiszczone zaliczki,

- postępowania egzekucyjne w sprawach alimentacyjnych (KMP) oraz o wyegzekowanie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę są dla wierzycieli bezpłatne (stosowne zaliczki uiszcza Prezes Sądu Rejonowego),

- w przypadku egzekucji wynagrodzenia za pracę, na podstawie art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komornik jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy (podstawą opodatkowania jest należność główna), 

-kwota wynagrodzenia za pracę dłużnika wolna od zajęcia w sprawach innych niż alimentacyjne w 2012r.: 1.500,00 zł brutto miesięcznie, 

- maksymalne potrącenie z wynagrodzenia:
a) w sprawach KM/KMS (inne niż alimentacyjne) - 1/2 z zachowaniem w/w kwoty wolnej od zajęcia,
b) w sprawach KMP (alimentacyjne) - 3/5 wynagrodzenia netto (bez kwoty wolnej),

- maksymalne potrącenie z wierzytelności innych niż na podstawie umowy o pracę (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne) - 100%,

- podstawą do wyliczenia opłat stałych i stawek godzinowych za dokonanie czynności stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne, które od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. wynosi: 2.716,71 zł, na podst. obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2010r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 26 lutego 2010 Nr 10 poz. 104 w zw. z art. 33 uoksie),

- kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art.54 prawa bankowego), np. dla tytułu wystawionego po kwietniu 2009r.- 9.877,98 zł.